Дневно разписание на училището

                                I  клас                                             

                                                                    Продължителност на уч. часове - 35 min

 

                                   I ч.     8.00 - 8.35

 

                                  II ч.     8.45 - 9.20

 

                                  III ч.   9.50 - 10.25

 

                                  IV ч. 10.35 - 11.10

 

                                  V ч.   11.20 - 11.55

 

                                  VI ч. 12.05 - 12.40

 

 

 

                                            ЦДО I клас

 

                  Организиран отдих и спорт   11.30 - 13.30

 

                  Самоподготовка                    13.30 - 15.30

 

                  Занимания по интереси         15.30 - 17.30

 

 

II клас

II клас -Ісмяна

II клас - II смяна

Продължителност на уч. часове - 35 min

Продължителност на уч.часове – 35min

I ч.        8.00-8.35

1ч      13.15-13.50

II ч.       8.45-9.20

II ч    14.00-14.35

III ч.      9.50-10.25

III ч   14.55-15.30

IV ч.     10.35-11.10

IV ч   15.40-16.15

Vч.      11.20-11.55

Vч     16.25-17.00

VI ч.    12.05-12.40

VI ч   17.10-17.45


             ЦДО    І смяна                                                                   ЦДО    ІІ смяна                                                            

           Организиран отдих и спорт          12.00 – 13.00                  Занимания по интереси                   8.00 -10.00

             Самоподготовка                          13.00 – 15.00                   Самоподготовка                             10.00 – 12.00

           Занимания по интереси               15.00 – 17.00                   Организиран отдих и спорт            12.00 – 13.00


          

III клас

ІІІ клас – І смяна                                                     ІІІ клас – ІІ смяна

Продължителност на уч. часове – 40 min.                 Продължителност на уч. часове – 40 min

 

І ч.     8.00-8.40                                                          І ч.     13.15-13.55

ІІ ч.   8.50-9.30                                                          ІІ ч.   14.05-14.45

ІІІч.   9.50-10.30                                                       ІІІч.   15.05-15.45

ІVч.   10.40-11.20                                                      ІVч.   15.55-16.35

V ч.   11.30-12.10                                                       V ч.   16.45-17.25

VІч.   12.20-13.00                                                      VІч.     17.35-18.15


 І смяна                                                                       ІІ смяна                                                            

               Организиран отдих и спорт       12.00 – 13.00               Занимания по интереси               8.00 - 10.00

               Самоподготовка                        13.00 – 15.00                Самоподготовка                        10.00 – 12.00

               Занимания по интереси             15.00 – 17.00               Организиран отдих и спорт        12.00 – 13.00

 

IV клас

                                                                   IVклас -1 смяна

                                                    Продължителност на уч. часове – 40min

 

 

I ч.      8.00-8.40

 

II ч.     8.50-9.30

 

III ч.    9.50-10.30

 

IV ч.   10.40-11.20

 

Vч.     11.30-12.10

 

VI ч.   12.20-13.00

 

 

 

                   ЦДО IV клас

 

  Организиран отдих и спорт       12.00-14.00

 

  Самоподготовка                        14.00-16.00

 

Занимания по интереси            16.00-18.00

 

V-VII клас

 

Продължителност на уч. часове – 45 min. 

 

                                                                І ч.     7.45-8.30                                                         

                                                               ІІ ч.     8.40-9.25                                                         

                                                               ІІІч.     9.35-10.20                                          

                                                               ІVч.     10.40-11.25                                                     

                                                               V ч.     11.35-12.20                                                      

                                                               VІч.     12.30-13.15

                                                               VІІч.    13.25-14.10